خلاصه ترتیب سهم الارث و طبقات مختلف به صورت دسته بندی شده

سهم الارث طبقه اول

1 – کسانی که یعنی نصف می برند عبارتند از :

الف) دختر منحصر به فرد

ب) زوج با نبودن اولاد

ج)خواهر منحصر به فرد ابوینی یا ابی ماده899 ق.م بند3

2 – کسانی که یعنی ربع می برند عبارتند از:

الف) زوجه یا زوجات با نبودن اولاد

ب) زوج در صورت فوت زوجه با بودن اولاد ماده900 ق.م

3 – کسی که یعنی ثمن می برد :

الف زوجه با بودن اولاد ماده901

4 – کسانی که یعنی ثلثان می برند عبارتند از :

الف)دو خواهر یا بیشتربا نبودن برادر

ب) دو دوختر یا بیشتر با نبودن اولاد ذکور : ماده902ق.م

5 – کسانی که ثلث می برند عبارتند از :

الف) کلاله امی اگر بیش از یک نفر باشد

ب) مادر به شرط نبودن اولاد و اخوه : ماده903 ق .م

6 – کسانی که سدس یعنی می برند عبارتند از:

الف)کلاله امی اگر تنها باشد

ب) ابی به شرط وجود اولاد

ج) مادر به شرط وجود اولاد: ماده904 ق.م

حالت انفراد

پدر تمام ترکه را می برد  به قرابت: ماده906 ق.م

مادر تمام ترکه را می برد ، بفرض و  به عنوان رد ماده: 906ق.م

پدر  تمام ترکه را می برد  بقرابت : ماده907 ق.م

دختر تمام ترکه را می برد  بفرض بقرابت : ماده907 ق.م

ابوین

1 – در صورتیکه مادر حاجب داشته باشد  مادربفرض و ابی بقرابت ماده 906 ق.م

2 – در صورتیکه مادر حاجب نداشته باشد مادربفرض و پدر بقرابت ماده 906 ق.م

سهم الارث طبقه اولی :

اولاد:

1 – ذکور  تمام ترکه بالتساوی ، ماده907 ق.م

2 – اناث  تمام ترکه را می برند = بفرض و بقرابت ماده907 ق.م

3 – ذکور و اناث  وللذکر مثل خط الانثیین = تمام ترکه با رعایت قاعده ماده907 ق.م

پدر و اولاد :

1 – پدر با یک دختر  پدر  و دختر  و بقیه به نسبت فرض تقسیم می شود ماده908 ق.م

2 – پدر با چند دختر  پدر و دخترها  به تساوی و بقیه به نسبت فرض تقسیم می شود ماده 909 ق.م

3 – پدر با اولاد پدر و بقیه بین اولاد با رعایت قاعده . ماده906 ق.م

مادر و اولاد

1 – مادر و یک دختر مادرو دخترو بقیه به نسبت فرض تقسیم می شود ماده908 ق.م

2 – مادر و چند دختر  مادر و دخترها و بقیه به نسبت فرض ماده909 ق.م

3 – مادر با اولاد مادرو بقیه بین اولاد با رعایت قاعده ماده906 ق.م

ابوین و اولاد :

1 – ابوین یا یک دختر  پدر و مادر هریک و دختر  و بقیه به نسبت فرض تقسیم می شود

مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد . ماده908 ق.م

2 – ابوین با چند دختر مادرو پدر و دخترها به التساوی، ماده909 ق.م

3 – ابوین با اولاد  مادر  و پدر  و بقیه بین اولاد با رعایت قاعده.

سهم الارث خنثی :

1 – در صورتیکه علائم رجولیت غالب باشد  سهم الارث یک پسر را می برد .ماده 939 ق.م

2 – در صورتیکه علائم اناثیت غالب باشد  سهم الارث یک دختر را می برد ماده939 ق.م

3 – در صورتیکه علائمی نباشد  نصف مجموع سهم یک دختر و یک پسر ماده939 ق.م

میراث زوج و زوجه :

زوج :

1 – زوج با اولاد  بفرض می برد. ماده913 و 941 ق.م

2 – زوج بدون اولاد  تمام ترکه را می برد، ماده927 و ماده941 ق.م

3 – زوج بدون و ارث دیگر تمام ترکه را می برد ماده949 ق.م

زوجه :

1 – زوجه با اولاد  از منقول و قیمت ابنیه و اشجار ، ماده927 و 941ق.م

2 – زوج بدون اولاد  از منقول و قیمت ابنیه و اشجار، ماده927 و 941ق.م

3 – زوجه با بودن و ارث دیگر  از منقول و قیمت ابنیه و اشجار و بقیه متعلق به حاکم است مواد866 و 949ق.م

سهم الارث طبقه دوم

حالت انفراد

1 – برادر ابوینی – ابی تمام ترکه را به قرابت می برد . ماده917

2 – خواهر ابوینی- ابی را بفرض و بقیه را برد می برد ماده917

3 – برادر امی فرض و بقیه را برد می برد ماده917

4 – خواهر امی  بفرض و بقیه را برد می برد. ماده917

5 – جد ابی – امی تمام ترکه را می برد ، ماده923

6 – جده ابی – امی تمام ترکه را می برد، ماده923

اجتماع برادران یا خواهران :

1 – براداران ابوینی تمام ترکه را بالسویه می برند = به قرابت ماده919

2 – خواهران ابوینی تمام ترکه را بالسویه می برند = بفرض و برد، ماده919

3 – برادران ابی تمام ترکه را بالسویه می برند = بقرابت، ماده919

4 – خواهران ابی تمام ترکه را بالسویه می برند =  بفرض و  برد، ماده919

5 – برادران یا خواهران امی تمام ترکه را بالسویه می برند = بفرض و  برد، ماده921

اجتماع برادران یا خواهران :

1 – برادر ابوینی تنها و اخوه امی تنها ابوینی بقرابت و امی بفرض می برند، ماده922

2 – برادر ابوینی تنها اخوه امی متعدد و مختلف  امیها بفرض و بالسویه و ابوین  بقرابت می برند، ماده922

3 – اخوه ابوینی متعدد و مختلف و اخوه امی تنها امی بفرض و ابویها بقرابت و طبق قاعده، ماده922

4 – اخوه ابوینی متعدد و مختلف و اخوه امی متعدد و مختلف امی ها بفرض و بالسویه و ابویها بقرابت و طبق قاعده، ماده922.

5 – خواهر ابوینی تنها و اخوه امی تنها ابوینی بفرض و امی  بفرض و بقیه به نسبت فرض تقسیم می شود.

6 – دو خواهر ابوینی و اخوه امی متعدد و مختلف ابوینی  بفرض و امی بفرض بالسویه می برند، ماده922

7 – دو خواهر ابوینی و اخوه امی تنها ابوینی بفرض و امی   بفرض و بقیه به نسبت فرض تقسیم می شوند

8 – برادر ابی تنها و اخوه امی تنها ابی بقرابت و امی  بفرض می برند، ماده922

9 – برادر ابی تنها و اخوه امی متعدد و مختلف ابی  بقرابت و امیها  بفرض و بالسویه می برند ، ماده922

10 – اخوه ابی متعدد و مختلف و اخوه امی تنها ابیها بقرابت و طبق قاعده و امی  بفرض می برند، ماده922

11 – اخوه ابی متعدد و مختلف و اخوه امی متعدد و مختلف ابیها  بقرابت و طبق قاعده و امی بفرض و بالسویه ، ماده922

12 – خواهر ابی تنها و اخوه امی تنها ابیبفرض و امی  بفرض و بقیه به نسبت فرض تقسیم می شوند.

13 – دو خواهر ابی و اخوه امی متعدد و مختلف ابیها بفرض و بالسویه و امیها  بفرض و بالسویه می برند، ماده922

14 – دو خواهر ابی و اخوه امی تنها ابیها بفرض و امی  بفرض و بقیه به نسبت فرض تقسیم می شوند.

15 – اخوه ابوینی و اخوه ابی ابوینی ارث می برند و ابی ارث نمی برد، ماده918

اجتماع اجداد و جدات :

1 – جد پدری و جد مادری  بقرابت و مادر بفرض می برند، ماده923

2 – جده پدری و جده مادری  پدری  به قرابت و مادری بفرض می برند، ماده923

3 – اجداد پدری و اجداد مادری  پدریها بقرابت و بالسویه و مادری  بفرض می برند، ماده923

4 – جدات پدری و جد مادری پدریها  بقرابت و بالسویه و مادری بفرض می برندماده923

5 – اجداد پدری و اجداد مادری پدریها بقرابت و طبق قاعده و مادریها  بفرض و بفرض می برند، ماده923

6 – جدات پدری و جدات مادری پدریها بقرابت و بالسویه و مادریها  بفرض و بالسویه می برند، ماده923

7 – اجداد پدری و جده مادری پدریها بقرابت و بالسویه و مادری  بفرض می برند ماده923

8 – اجداد و جدات پدری و اجداد و جدات مادری پدریها  و طبق قاعده و مادریها بالسویه می برند، ماده923

9 – جدات پدری و جد مادری پدریها  بقرابت و بالسویه و مادری می برند، ماده923

اجتماع اجداد و جدات و کلاله

1 – خویش مادری فقط یک خواهر یا برادر است خویش مادری ترکه را می برد و اقوام پدری و طبق قاعده و للذکر، ماده924

2 – خویش مادری بیش از یک نفر است اقوام مادری بفرض و بالسویه و اقوام پدری و طبق قاعده للذکر، ماده924

سهم الارث طبقه سوم

حالت انفراد :

1 – عمو یا عمه ابی – ابوینی – امی تمام ترکه را می برد، ماده929

2 – خال یا خاله ابی – ابوینی – امی تمام ترکه را می برد، ماده929

حالت اجتماع ساده :

1 – اعمام یا عمات ابی – ابوینی – امی تمام ترکه را بالسویه می برند، ماده931

2 – اخوال یا خالات ابی – ابوینی –  امی تمام ترکه را بالسویه می برند، ماده931

حالت اجتماع اعمام و عمات :

1 – همه امی هستند، تمام ترکه بالسویه می شود، ماده931

2 – همه امی هستند، ترکه طبق قاعده تقسیم می شود و للذکر مثل خط الانثیین، ماده935

3 – همه ابوینی یا ابی هستند ترکه بالسویه تقسیم می شود، ماده931

4 – امی تنها و ابوینی متعدد و مختلف امی و ابوینیها و طبق قاعده، ماده932

5 – امی متعدد و مختلف و ابی متعدد و مختلف امیها  و بالسویه و ابوینی ها ترکه و طبق قاعده ماده932

6 – امی متعدد و مختلف و ابوینی تنها  امی ها و بالسویه و ابوینی ها ترکه و طبق ماده932

7 – امی تنها و ابی متعدد و مختلف  امی  و ابیهاو طبق قاعده، ماده932

8 – امی متعدد و مختلف و ابی متعدد و مختلف امی ها و بالسویه و ابیها و طبق قاعده، ماده932

9 – امی متعدد و مختلف و ابی تنها امی ها و بالسویه و ابیها  ترکه، ماده932

10 – ابوینی و ابی ابوینی ارث می برد و ابی ارث نمی برد، ماده930

حالت اجتماع اخوال و خالات :

1 – همه امی یا ابوینی هستند تمام ترکه بالسویه تقسیم می شود، ماده933

2 – همه تنها و ابوینی متعدد و مختلف  امیو ابوینی ها و بالسویه، ماده934

3 – امی متعدد و مختلف و ابوینی متعدد و مختلف امی ها  و بالسویه و ابوینی ها  و بالسویه، ماده934

4 – امی متعدد و مختلف و ابوینی تنها  امی ها و بالسویه و ابوینی ترکه، ماده934

5 – امی تنها و ابی متعدد و مختلف امی  و ابی ها  و بالسویه، ماده930

6 – امی متعدد و مختلف و ابی متعدد و مختلف امی ها و بالسویه و ابی ها و بالسویه، ماده933

7 – امی متعدد و مختلف و ابی تنها  امی ها  و بالسویه و ابی  ترکه، ماده934

8 – ابوینی و ابی ابوینی ارث می برد و ابی ارث نمی برد، ماده930

حالت کلی یا اجتماع اعمام و عمات و اخوال و خالات

سهم االارث اعمام و عمات:

1 – همه امی یا ابی یا ابوینی هستند ترکه را طبق قاعده می برند و للذکر مثل خط الاثنیین، ماده935

2 – امی تنها و ابوینی متعدد و مختلف امی ترکه و ابوینی ترکه و طبق قاعده، ماده935

3 – امی متعدد و مختلف و ابوینی متعدد و مختلف امی ها و بالسویه وابوینی ها ترکه و طبق قاعده، ماده935

4 – امی متعدد و مختلف ابوینی تنها امی ها و بالسویه و ابوینی ترکه، ماده935

5 – امی تنها و ابی متعدد و مختلف امی و ابی ها  ترکه و طبق قاعده، ماده935

6 – امی متعدد و مختلف و ابی متعدد و مختلف امی ها ترکه و بالسویه وابی ها  ترکه و طبق قاعده، ماده935

7 – امی متعدد و مختلف و ابی تنها امی ها ترکه و ابی ترکه، ماده935

سهم الارث اخوال و خالات :

1 – همه امی یا ابی یا ابوینی هستند  ترکه و بالسویه، ماده935

2 – امی تنها و ابوینی متعدد و مختلف  امی  ترکه و ابوینی ها ترکه و بالسویه، ماده935

3 – امی متعدد ومختلف وابوینی متعددو مختلف امی ها  ترکه وبالسویه وابوینی ها ترکه و بالسویه، ماده935

4 – امی متعدد و مختلف و ابوینی تنها  امی هاترکه و بالسویه و ابوینی ها ترکه، ماده935

5 – امی تنها و ابی متعدد و مختلف  امی ترکه و ابی ها ترکه و بالسویه، ماده935

6 – امی متعدد ومختلف و ابی متعدد و مختلف  امی ها  ترکه و بالسویه و ابی ها  ترکه و بالسویه، ماده935

7 – امی متعدد و مختلف و ابی تنها  امی ها ترکه و بالسویه و ابی ترکه، ماده935

حالت مخصوص :

عموی ابی و پسر عموی ابوینی عمو ارث نمی برد ولی پسرعمو ارث می برد، ماده936

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *