ارث

سهم الارث طبقه اول ۱ – کسانی که یعنی نصف می برند عبارتند از : الف) دختر منحصر به فرد ب) زوج با نبودن اولاد ج)خواهر منحصر به فرد ابوینی یا ابی ماده۸۹۹ ق.م بند۳ ۲ – کسانی که یعنی ربع می برند عبارتند از: الف) زوجه یا زوجات با نبودن اولاد ب) زوج در صورت فوت زوجه با بودن اولاد […]